Dünýäde ýiti öýken sowuklama keselini dörediji ýokanjynyň köpçülikleýin ýaýramagyny we dartgynly epidemiologiki ýagdaýyň dowam etmegini nazara alyp, 2020-nji ýylyň 17-nji martyndan başlap Türkmenistanyň Rumyniýadaky Ilçihanasynyň Konsullyk bölüminiň we Kätipliginiň işi distansion ulgamda alnyp barylar.

Türkmenistanyň Prezidenti<br>Gurbanguly Berdimuhamedow

Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedow:

"Dünýäniň häzirki ösüşiniň esasy ugurlary we olar babatynda biziň ýurdumyzyň tutýan orny Türkmenistanyň giň we doly möçberli halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek üçin saýlap alan ýolunyň, onuň häzirki zamanyň - syýasatyň, ykdysadyýetiň, söwdanyň, maglumat, medeni, ylym-bilim, gumanitar we beýleki ugurlardaky möhüm meselelere işjeň gatnaşmagynyň dogrulygyny tassyklaýar."

Soňky habarlar